Economics

อัปเดต! ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ ‘ผ่าน-ไม่ผ่าน’ เช็คที่นี่!

อัปเดตล่าสุด! ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน มีแค่ 2 อย่างนี้ เช็คผลลงทะเบียนที่นี่ได้เลย เตือนหากขึ้น “ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ต้องทำอย่างไรเช็คเลย!

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ทั้งสิ้น 22,294,282 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,693,353 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,600,929 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.)

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 

  1. นครราชสีมา
  2. อุบลราชธานี
  3. กรุงเทพมหานคร
  4. ขอนแก่น
  5. ศรีสะเกษ

ทั้งนี้ พบว่าสัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นเพศหญิง 55.15% เพศชาย 44.85% และส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36-69 ปี คิดเป็น 62.78% ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการอีกครั้งหนึ่ง

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการโดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน-27 ตุลาคม 2565 พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 20,708,258 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,162,254 ราย (คิดเป็น 92.53% ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในช่วงนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 และผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,546,004 ราย (คิดเป็น 7.47% ของผู้ที่ลงทะเบียนที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK