Economics

ชงแผนสนามบินเชียงใหม่ 2-รถไฟเร็วสูงไทย-จีนเข้าที่ประชุมครม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อรับฟังข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ จากทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น ที่ต้องการให้ส่งเสริมการเชื่อมโยง 3 เมืองเก่า คือ หริภุญชัย(ลำพูน) เขลางค์นคร(ลำปาง) และนครพิงค์(เชียงใหม่) สู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา, สนับสนุนนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์(Creative Lanna), โครงการเวชนคร รวมถึงการค้าชายแดน

นายกลำปาง
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดลำปาง เตรียมประชุมครม.สัญจร

เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะข้อเสนอจากภาคเอกชนเชียงใหม่ ที่เสนอทะลวงคอขวดสร้างทางลอดใต้ถนนนิมมานเหมินทร์ และทางยกระดับผ่านกองบิน 41 เชื่อมซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง สู่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน รองรับการเป็นศูนย์กลาง (Hub) การบินในภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้โดยสารเป็น 15 ล้านคนในอีก 4 ปีข้างหน้า

กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอโครงการงานระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะมีการลงนามสัญญาดังกล่าวในงานการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ม.ค.62 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอโครงการพัฒนาสนามบินเชียงใหม่ แห่งที่ 2 วงเงินลงทุน 5 หมื่นล้านบาท

ที่ประชุม ครม.เตรียมพิจารณาแผนปฏิบัติการและงบประมาณ โครงการฟื้นฟูบ้านพักข้าราชการตุลาการ 45 หลัง และบริเวณโดยรอบจากกรณีปัญหาการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่

รวมถึงการพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องชุมชนเข้มแข็ง โดยสาระสำคัญ คือ ให้ชุมชนสามารถตั้งสมัชชาพัฒนาชุมชนระดับตำบลได้ เพื่อให้ชุมชนสามารถเสนอแนวทางพัฒนาตนเอง เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอขออนุมัติให้สามารถเบิกจ่ายเงิน และก่อหนี้ผูกพันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำไปใช้จ่ายในรายการค่าก่อสร้างอาคารที่พักกองร้อยจลาจลหญิง และอาคารส่วนประกอบหนึ่งหลัง

กระทรวงมหาดไทย สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฎิบัติงาน การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

Avatar photo