Economics

บสย.จัดสินเชื่อฟื้นฟูเฟส 2 อีกแสนล้าน! ปรับเกณฑ์ใหม่ช่วยรายย่อยมากขึ้น


“บสย.” เปิดค้ำแล้ว “พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู” เฟส 2 วงเงิน 100,000 ล้านบาท ปรับเกณฑ์ใหม่ช่วยกลุ่มไมโคร–SMEs เปราะบางมากขึ้น

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บสย. ได้เปิดรับคำขอค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ที่เข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ตามพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 วงเงิน 100,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มได้แก่

สินเชื่อฟื้นฟู

 1. ผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร (Micro)
 2. ผู้ประกอบการ SMEs
 3. กลุ่มคอร์ปอเรท (Corporate)

สำหรับจุดเด่นของโครงการคือ การปรับเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร และ กลุ่ม SMEs เปราะบาง ได้ลดภาระต้นทุนค่าธรรมเนียม และเพิ่มโอกาสได้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม ได้แก่

 1. ปรับลดค่าธรรมเนียมค้ำประกันทันทีตั้งแต่ปีแรก สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร และ กลุ่ม SMEs เปราะบาง จ่ายเบา เริ่มต้นเพียง 1% ต่อปีต่อเนื่อง 4 ปีแรก รวม 13% ตลอดระยะเวลา 10 ปี
 2. เพิ่มโอกาสผู้ประกอบการกลุ่มไมโคร และกลุ่ม SMEs เปราะบาง ได้รับวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย
 3. เพิ่มความมั่นใจให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อโดย บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยเต็ม 100% ในกลุ่มไมโคร (Micro) จากเดิม 90% และ กลุ่ม SMEs เปราะบาง จากเดิม 80%

สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มคอร์ปอเรท (Corporate) รัฐบาลได้ช่วยบรรเทาภาระต้นทุน จ่ายค่าธรรมเนียม 1% ต่อปีต่อเนื่อง 2 ปีแรก รวม 14 % ตลอดระยะเวลา 10 ปี โดย บสย. ค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อรายต่อสถาบันการเงิน และมีระยะเวลาค้ำประกันสูงสุดถึง 10 ปี เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 สิ้นสุดรับคำขอวันที่ 9 ตุลาคม 2566

สินเชื่อฟื้นฟู

โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ขอรับการค้ำประกันสินเชื่อ ประกอบด้วย

 1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนและมีสถานประกอบการในประเทศไทย
 2. มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงิน
 3. ไม่เป็น NPL ณ 31 ธันวาคม 2562
 4. ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด MAI
 5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

สินเชื่อฟื้นฟู

ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ขอสินเชื่อติดต่อธนาคารพร้อมยื่นเอกสาร
 2. ธนาคารพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 3. ธนาคารนำส่งเอกสารให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
 4. ธนาคารส่งคำขอค้ำประกันสินเชื่อมาที่ บสย.
 5. บสย.ตรวจสอบเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน
 6. อนุมัติค้ำประกัน
 7. บสย.แจ้งอนุมัติพร้อมส่งเอกสารเพื่อให้ธนาคารนัดหมายผู้ขอสินเชื่อ
 8. ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อ

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับคำปรึกษาฟรีที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center ที่ บสย. Call Center 02-890-9999 ในวันเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

สำหรับผลดำเนินงาน ค้ำประกันสินเชื่อ ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 12 กันยายน 2564 บสย. ได้อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ รวมทุกโครงการวงเงินรวม กว่า 182,000 ล้านบาท และได้อนุมัติหนังสือค้ำประกัน (LG) ไปแล้วจำนวนกว่า 162,800 ฉบับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK