Economics

‘ศักดิ์สยาม’ จี้วางแนว ‘แลนด์ บริดจ์’ ต้อง ‘สั้น-ตรง’ เชื่อม ‘อ่าวไทย-อันดามัน’

“ศักดิ์สยาม” ติดตามความคืบหน้า ออกแบบท่าเรือน้ำลึก โครงการ “แลนด์ บริดจ์” ย้ำวางแนวเส้นทางเชื่อมท่าเรือ 2 ฝั่ง ‘อ่าวไทย-อันดามัน’ ต้องสั้น และตรงที่สุด ยึดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ ผสานกับเทคโนโลยี ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ดันภาคใต้เป็นศูนย์กลางขนส่งทางน้ำของภูมิภาค

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน  หรือ แลนด์ บริดจ์ ( Land Bridge) ผ่านการประชุมทางไกล

IMG 39891 20210311191207000000

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้นการพัฒนาโครงการแลนด์ บริดจ์ โดยได้มีการกำหนดกลยุทธ์ ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาของโครงการออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

ออกแบบท่าเรือให้มีความลึก 16 เมตร ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน แนวเส้นทางสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางรถไฟ และทางหลวงสายหลักได้ สามารถรองรับ
ทั้งการขนส่งสินค้า และการขนส่งผู้โดยสาร พร้อมทั้งรองรับระบบขนส่งทางท่อ

  • ด้านการพัฒนาพื้นที่หลังท่า

จัดตั้งพื้นที่หลังท่า เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหลังท่า ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

  • ด้านการส่งเสริมการขนส่ง

ศึกษาปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อลดขั้นตอน และเอกสาร ในการขนส่งสินค้า ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ให้สิทธิพิเศษทางภาษี เพื่อดึงดูดนักลงทุน ให้เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง

  • ด้านสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของมวลชน

ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญ กับการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และชุมชน ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และต้องเกิดประโยชน์กับท้องถิ่น เช่น กำหนดโควต้าการรับสมัครเข้าทำงานในโครงการให้แก่ประชาชนที่อาศัย อยู่ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ จัดทำและดำเนินโครงการ/แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้โครงการสามารถ อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากพัฒนากลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการแล้ว การศึกษานี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทำเลที่ตั้งท่าเรือ ตามแนวทางที่เป็นสากล ตามแนวทางของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา Port Planning Handbook (UNCTAD,1984) และ สมาคมโลกเพื่อการขนส่งทางน้ำ PIANC Outline master planning process for greenfield ports (PIANC 185)

โดยมีปัจจัย และสัดส่วนที่ใช้ในการพิจารณา 4 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านวิศวกรรม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงิน และปัจจัยด้านสังคม โดยยึดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ ผสานกับเทคโนโลยี และความได้เปรียบทางกายภาพ

รวมทั้งการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ช่วยสร้างโอกาส สร้างงานและรายได้เพิ่มขึ้น

นายศักดิ์สยาม เปิดเผยด้วยว่า ได้มอบหมายให้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รับข้อสังเกต และประเด็นเพิ่มเติม โดยให้ดำเนินการการคัดเลือกแนวเส้นทาง โดยคำนึงถึงการลดระยะเวลาในการขนส่ง จากท่าเรือทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งจะต้องสั้น และตรงที่สุด รวมถึงพิจารณาเรื่องการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงพื้นที่ และเกิดการกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่น

ดำเนินการการเปรียบเทียบโครงการในทุกมิติ เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการต่อการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งให้พิจารณาประเด็นการสร้างพันธมิตรที่เหมาะสมสำหรับการร่วมพัฒนาโครงการ โดยให้ครอบคลุมทั้งภายในประเทศ ประเทศในภูมิภาค และจากประเทศต่าง ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม