ดูหนังออนไลน์
Economics

รอรับเลย! วันนี้จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ ‘มันสำปะหลัง’ งวด 4 สูงสุด 2 หมื่นบาท

วันนี้ (1 มี.ค.) จ่ายส่วนต่าง ประกันรายได้ “มันสำปะหลัง” งวด 4 รับเงินสูงสุด 20,000 บาทต่อครัวเรือน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง (ประกันราคามันสำปะหลัง) ปี 2563/64 งวดที่ 4 ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 4 สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 และมีกำหนดเก็บเกี่ยววันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีระยะเวลาเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน มีสิทธิได้รับการชดเชยส่วนต่างรอบวันนี้ (1 มี.ค.) อยู่ที่กิโลกรัมละ 2.30 บาท

“เกษตรกรมันสำปะหลังได้ส่วนต่างชดเชยกิโลกรัมละ 0.20 บาท และงวดนี้จะมีเกษตรกรได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 20,000 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้จำนวน 100,546 ครัวเรือน 133,104 แปลง 1,276,781 ไร่” นางมัลลิกากล่าว

ประรายได้ มันสำปะหลัง งวด 4

ประกาศ ประกันรายได้ “มันสำปะหลัง” งวด 4

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 งวดที่ 4 มีเนื้อหาดังนี้

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564 (งวดที่ 4)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1 ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จึงออกประกาศ ดังนี้

ส่วนต่าง “ประกันราคามันสำปะหลัง” 

ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการ ประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (งวดที่ 4) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมเกษตรกรที่มีวันที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 และมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.30 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 2.50 บาท) กับเกณฑ์ราคากลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง สำหรับการจ่ายงวดที่ 4 คือ กิโลกรัมละ 0.20 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม