ดูหนังออนไลน์
Economics

เคลียร์ข้อสงสัย! ห้ามใช้เงิน ‘เราชนะ’ ซื้อทองคำ อัญมณี เพราะอะไร


ที่ประชุม ครม. ปรับปรุงการใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ชี้ห้ามใช้ซื้อทองคำ – เพชร – พลอย – เงิน – นาก เหตุไม่ใช่สินค้าจำเป็นเพื่อการดำรงชีพ พร้อมให้ลงทะเบียนได้ถึง 12 ก.พ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (2 ก.พ.) กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด “โครงการเราชนะ” ในส่วนของขอบเขตผู้ประกอบการ ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการ / ร้านค้า / บริการที่มีลักษณะเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้า) ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้จ่ายได้อยู่เดิม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ / ร้านค้า / บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการร้านธงฟ้าฯ หรือ

2. เป็นผู้ประกอบการประเภทร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง หรือ

3. เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการสัญชาติไทย ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เราชนะ

 • เป็นผู้ประกอบการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือ (2) เป็นผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หรือ (3) เป็นผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นผู้ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้ เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

4. เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะสัญชาติไทยที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นิติบุคคล
 • เป็นผู้ประกอบการประเภทรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI METER) รถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถสองแถวรับจ้าง และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564
 • ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
 • ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

5. เป็นผู้ประกอบการประเภทบริการด้านขนส่งสาธารณะมวลชน ได้แก่ รถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ และเรือโดยสารสาธารณะ ที่ลงทะเบียนและผ่านกระบวนการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” โดยตรงกับธนาคารกรุงไทยฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ช่วยเหลือภาระค่าของชีพ จึงเห็นควรกำหนดไม่ให้มีการใช้สิทธิ์ตามโครงการเราชนะในการซื้อสินค้าอันมิใช่สินค้าจำเป็นเพื่อการดำรงชีพเพิ่มเติม ได้แก่ สินค้าประเภททองคำ รวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่าประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงินหรืออัญมณี

เราชนะ

ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ว่า ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า (Facial Recognition) เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และใช้วงเงินสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” อาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด โดยผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถลงทะเบียนใหม่ผ่านทาง www.เราชนะ.com ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการเราชนะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม