Economics

ด่วน!! ‘แบงก์ชาติ’ ประกาศเพิ่มวันหยุดสถาบันการเงินกรณีพิเศษ

“ธนาคารแห่งประเทศไทย” ประกาศให้เพิ่มวันหยุดสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ คือวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ โดยระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศนั้น

วันหยุด ธนาคาร 2564

ธปท. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ธปท. เห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป

time day stop4

อ่านข่าวเพิ่มเติม