Economics

‘กรมขนส่งฯ’ ออกมาตรการเยียวยาคน ‘ต่อใบขับขี่’ ทดแทนช่วงที่งดให้บริการ


ในช่วงที่ไวรัสโควิด-19 ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้ประกาศงดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ทั้งทำใบขับขี่ใหม่และ ต่อใบขับขี่ เป็นการชั่วคราว จนล่าสุดสถานการณ์ไวรัสดีขึ้นเรื่อยๆ จึงกลับมาให้บริการด้านใบขับขี่อีกครั้งตั้งแต่เมื่อวานนี้ (8 มิ.ย. 63)

ต่อใบขับขี่

มาตรการเยียวยา

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้มีมาตรการเยียวยาผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุ ในช่วงที่กรมฯ งดให้บริการด้วย ดังนี้

 • ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ถือใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ถือใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ถือใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ต่อใบขับขี่

เปิดบริการด้าน ใบขับขี่ แบ่งเป็น 2 ช่วง

สำหรับการเปิดให้บริการด้านใบขับขี่นั้น กรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาที่จะเปิดให้บริการแบบวิถีใหม่ New Normal แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

 • ระยะที่ 1 จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะที่ไม่ต้องมีการอบรม ที่สำนักงาน
 • ระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการเต็มทุกรูปแบบ รวมถึงการขอใหม่ ขาดต่อเกิน 1 ปี  และโรงเรียนสอนขับรถ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

รูปแบบการให้บริการ จะเป็นแบบการจำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข โดยผู้ใช้บริการต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น และให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน 

app

ประชาชนสามารถตรวจสอบการจองคิวได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.- 30 มิถุนายน 2563 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวันและเวลาที่สะดวก

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน สามารถเข้าจองคิวเพื่อรับบริการในทุกด้าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผ่านทาง

 

ช่วงที่ 1 เปิดบริการ ต่อใบขับขี่ 8 มิถุนายน 2563

งานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

 • การขอใบแทน กรณีใบขับขี่ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
 • การขอแก้ไขรายการในใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ
 • การขอหนังสือรับรองใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบขับขี่ขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 • การขอคัดและรับรองสำเนาใบขับขี่และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 • การเปลี่ยนประเภท จากใบขับขี่ชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 • การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบขับขี่ การต่ออายุใบขับขี่ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 • การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

fig 18 01 2020 05 17 06

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 • สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ เป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบขับขี่ใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning
 • ตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เช่นเดียวกัน
 • เปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

อนุโลมด้านเอกสาร

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบขับขี่หรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบขับขี่ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติมคลิก