Economics

นายจ้างต้องรู้! เปิดตาราง ‘การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม’ ตลอดปี 67 หลังขยายเวลาชำระ

นายจ้างต้องรู้! เปิดตาราง “การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม” ตลอดทั้งปี 67 หลังมีประกาศขยายเวลาชำระ

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลายื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการนำส่ง เงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยขยายกำหนดเวลา กรณีนายจ้างยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงิน และการชำระเงินสมทบตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการนับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือน ถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ สำหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนธันวาคม 2567 เป็นระยะเวลา 12 เดือน

การนำส่งเงินสมทบ

ขยายเวลาการยื่นแบบและนำส่งเงินผ่าน e-Payment

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมมีช่องทางการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับนายจ้าง

โดยนายจ้างที่ชำระเงินผ่านช่องทางดังกล่าว จะได้รับการขยายเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันทำการ นับแต่วันที่พ้นกำหนดวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยไม่มีเงินเพิ่มตามกฎหมาย

การนำส่งเงินสมทบ

ตารางวันสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบ ปี 2567

โดยมีตารางวันสิ้นสุดการนำส่งเงินสมทบ e-Payment)  ประจำปี 2567 ดังนี้

 • มกราคม 2567  วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 26 มีนาคม 2567
 • มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 26 เมษายน 2567
 • เมษายน 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 26 มิถุนายน 2567
 • มิถุนายน 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
 • กรกฎาคม 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 26 สิงหาคม 2567
 • สิงหาคม 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 25 กันยายน 2567
 • กันยายน 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 25 ตุลาคม 2567
 • ตุลาคม 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567
 • พฤศจิกายน 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 25 ธันวาคม 2567
 • ธันวาคม 2567 วันสิ้นสุดกำหนดชำระเงินสมทบ  วันที่ 24 มกราคม 2568

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การนำส่งเงินสมทบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo