Economics

ส่งสินค้าเกษตรไทยไปจีนผ่านระบบราง เชื่อมโยงสู่ตลาดยุโรป เริ่ม ธ.ค. ขยายตลาดในต่างประเทศ

ส่งสินค้าเกษตรไทยไปจีนผ่านระบบรางเชื่อมโยงสู่ตลาดยุโรป เริ่มธ.ค. ขยายตลาดในต่างประเทศ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำลังเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม จากการทำงานเชิงบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนการค้าไทย รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อย่าง องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ส่งสินค้าเกษตรไทยไปจีน

เดินหน้าส่งสินค้าเกษตรไปจีนผ่านระบบราง ขยายตลาดในต่างประเทศ

ที่กำลังเดินหน้าในเรื่องของการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง จากไทย ลาว เข้าจีน และต่อไปยังยุโรป มุ่งสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดการค้าต่างประเทศ

ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ศักยภาพของทั้ง 2 องค์กรอย่าง อ.ต.ก.และ บริษัท ปตท.เข้ามาสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย ผ่านระบบขนส่งทางรางไปยังประเทศเป้าหมายในครั้งนี้ เพราะประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีการนำเข้าสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน กล้วยไข่ มังคุด และส้มโอ ซึ่งมีปริมาณการนำเข้าไม่น้อยกว่า 20,000 ตัน/ปี ซึ่งที่ผ่านมา

จีนมีความต้องการที่จะซื้อสินค้าเกษตรของไทยมากกว่านี้ แต่ประเทศไทยมีข้อจำกัดในหลายๆด้าน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะทำให้อำนวยความสะดวกต่อการส่งออกให้ง่ายขึ้น

ส่งสินค้าเกษตรไทยไปจีน
น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์

เป้าหมายของรัฐบาลก็คือ การขยายตลาดสินค้าเกษตร และยกระดับรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ โดยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำหนดการเดินทางไปต้อนรับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเกษตร ที่นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

ส่งสินค้าเกษตรไทยไปจีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo