Economics

‘มหาดไทย’ ไฟเขียว ‘สถานบริการทุกประเภท’ เขตเมืองการบินภาคตะวันออก เปิด 24 ชั่วโมง!

กระทรวงมหาดไทย เปิดทาง “สถานบริการทุกประเภท” ในเขตเมืองการบินภาคตะวันออก เปิด 24 ชั่วโมง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 และมาตรา 30 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

 เปิด 24 ชั่วโมง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 6/1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ พ.ศ. 2547

ข้อ 6/1 สถานบริการตามมาตรา 3 (1) ถึง (5) ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา และตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนด เขตส่งเสริม: เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ให้เปิดทำการได้ ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566

ในท้ายประกาศ ระบุเหตุผล ในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 บัญญัติให้การกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

และโดยที่ได้มีการกำหนดเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง กำหนดเขตส่งเสริม: เมืองการบินภาคตะวันออก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สมควรกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมเมืองการบิน ภาคตะวันออก ให้เปิดทำการได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมของเมืองการบิน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 เปิด 24 ชั่วโมง

 เปิด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo