Business

ความหวังวัยเกษียณ!! วิธีเช็คยอดสะสมเงินชราภาพ ประกันสังคม อายุเท่าไรมีสิทธิได้ใช้เงิน

เงินชราภาพ สิทธิประโยชน์และความหวังของผู้ประกันตน ที่โดนหักเงินสมทบทุกปี ส่วนหนึ่งจะถูกออมไว้เป็นเงินใช้จ่ายยามเกษียณ เช็คอายุ ช่องทางตรวจสอบยอดเงินกันเถอะ

สำนักงานประกันสังคม จะเก็บเงิน 5% ของเงินเดือนของผู้ประกันตนในแต่ละเดือน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท เข้ากองทุนประกันสังคม โดยเงินที่หักไปนี้ ส่วนหนึ่งจะใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และอีกหนึ่งส่วนจะถูกกันไว้เป็นเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า บำเหน็จและบำนาญชราภาพ

เงินชราภาพ

เงื่อนไขรับเงินชราภาพ ประกันสังคม

1. เป็นผู้ประกันตนภาคบังคับตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี

2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือบุคคลที่เคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 มาก่อน แต่ได้ทำการลาออกแล้วต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมของตนเอง สามารถสมัครเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แทนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาก่อนแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และลาออกจากงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน รวมถึงต้องไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพด้วย

3. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

4. ความเป็นผู้กันตนได้สิ้นสุดลงแล้ว

สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ

1. บำเหน็จชราภาพ คือ การจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่

  • จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้รับบำเหน็จเท่ากับเงินที่จ่ายสมทบwxเท่านั้น
  • จ่ายสมทบมากกว่า 12 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้บำเหน็จเท่ากับเงินที่ผู้ประกัยตนจ่ายสมทบ บวกกับเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด

2. บำนาญชราภาพ คือการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี จะติดต่อกันหรือไม่ก็ได้ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน แม้ว่าจะหยุดส่งไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาเข้าระบบประกันสังคมใหม่ หรือส่งติดต่อกัน 15 ปีก็ตาม จะมีสิทธิ์รับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

แต่ถ้าหากมีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ก็จะได้บำนาญบวกเพิ่มขึ้นไปอีก 1.5% ทุก ๆ 12 เดือน หรือ 1 ปี เช่น จ่ายเงินสมทบ 30 ปี ก็จะได้รับบำนาญเป็น 20% + (1.5% x 15 ปี) เท่ากับ 42.5%

เงินชราภาพ

ช่องเทางเช็คเงินสะสมกรณีชราภาพ

ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว สำนักงานประกันสังคม จะเป็นผู้ส่งหนังสือแจ้งยอดเงินสมทบให้ผู้ประกันตน แต่ผู้ประกันตน ก็สามารถเช็คยอดเงินสะสมได้ ตามช่องทาง ดังนี้

  • ติดต่อสอบถามโดยตรง ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก
  • โทรสอบถาม สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือ คลิก ที่นี่
  • แอปพลิเคชั่น SSO Connect
  • LINE : @SSOTHAI

เอกสารที่ต้องใช้กรณียื่นขอรับประโยชน์ หรือผ่านบริการพร้อมเพย์

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส.2-01)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ที่มีชื่อและเลขบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ
  • ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo