Business

ทอท.ปัดข่าว ลดสเปกวัสดุระบบไฟฟ้า ทางวิ่งเส้น 3 สุวรรณภูมิ ลั่นยังไม่ถึงขั้นตอนติดตั้งระบบไฟฟ้า

ทอท. แจงข่าวลดสเปกวัสดุระบบไฟฟ้า ก่อสร้างทางวิ่งเส้น 3 สุวรรณภูมิ ไม่จริง ยันยังไม่ถึงขั้นตอนติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน คาดเริ่มกลางปี 2565 ทำตามสเปกแน่นอน

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เรื่อง ทอท. ลดคุณสมบัติวัสดุของระบบไฟฟ้าสนามบิน โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้น 3 สุวรรณภูมิ โดยมีการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสนามบินที่จะใช้ในโครงการก่อสร้างฯ มาเป็นระบบไฟที่ไม่เคยใช้ที่สนามบินไหนมาก่อน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้สนามบินนั้น

 ทางวิ่งเส้น 3 สุวรรณภูมิ

ทอท. ในฐานะผู้บริหาร ทสภ. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ทอท. ได้ว่าจ้างบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด ดำเนินการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ความยาว 4,000 เมตร ทางขับขนาน ทางขับเชื่อม และทางขับ Perimeter Taxiway เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิ่ง ทสภ. ให้มีศักยภาพรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ในการดำเนินโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ทอท. ได้กำหนดคุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ในโครงการ รวมถึงบัญชีรายชื่อวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน (Vendor List) ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลและผ่านข้อกำหนดในการใช้งานไว้อย่างชัดเจนและรัดกุม

กีรติ กิจมานะวัฒน์
กีรติ กิจมานะวัฒน์

ส่วนเมื่อถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวัสดุที่มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐาน และอยู่ในรายการ Vendor List ตามที่กำหนดไว้ใน TOR และในสัญญาจ้างแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบินต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ผู้รับจ้างยังไม่ได้ยื่นเสนอขออนุมัติระบบไฟฟ้าสนามบินดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากการดำเนินงานก่อสร้างยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งเป็นระบบฐานรากของทางวิ่งเส้นที่ 3 ยังไม่ถึงกำหนดเวลาการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยผู้รับจ้างวางแผนที่จะเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ระบบดังกล่าวประมาณกลางปี 2565

ทอท. ขอยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาอนุมัติวัสดุของ ทอท. ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน โดยยึดหลักประโยชน์สูงสุดของภาครัฐ และความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นสำคัญ

ขณะที่การนำวัสดุที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามข้อกำหนด และไม่อยู่ใน Vendor List มาใช้ เป็นการขัดต่อหลักการทำงานของ ทอท. ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงไม่มีความเป็นไปได้ที่ ทอท. จะดำเนินการตามที่เป็นข่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม