Business

ได้ยังจ๊ะ? ‘ประกันสังคม’ โอนเงินชดเชยรายได้โควิด-19 เข้าบัญชีกรุงไทยวันนี้!


วันนี้ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงาน ประกันสังคม ได้โอนเงินชดเชยรายได้ โควิด -19 จำนวน 15,000 บาท ให้ผู้ประกันมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์เป็นล็อตแรก

เงื่อนไข คือ ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ผ่านคุณสมบัติ 5 ข้อตามที่กำหนดไว้ และ ใช้บัญชี ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

ด้านรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปเช็คกันได้เลยจ้า!

ประกันสังคม โควิด

ประกันสังคม : ใครได้เงินชดเชย โควิด -19 วันนี้?

วันนี้ (28 ส.ค. 63) สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงิน 15,000 บาทเข้าบัญชีผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยเป็นล็อตแรก และจะโอนเงินเข้าผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีธนาคารอื่นภายหลัง ดังนี้

  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารกรุงไทย” จะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารอื่นๆ” จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจัดส่งข้อความผ่าน SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

 

คุณสมบัติ “ประกันสังคม มาตรา 33” ได้เงิน 15,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติรับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ต้องมี 5 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน”มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • สัญชาติไทย
  • อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
  • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนหลังตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป
  • ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆ จากรัฐบาล ทั้งจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใด

 

วิธีเช็คมีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาทหรือไม่?

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถตรวจสอบว่า ตนเองอยู่ในข่ายได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวน 15,000 บาทดังกล่าวหรือไม่ เพียงแค่ทำตาม 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ ประกันสังคม ที่นี่ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา”

ประกันสังคม

2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ กรอกรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูป แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”

ประกันสังคม

3.ระบบจะแสดงผลว่า ผู้ประกันตนคนดังกล่าวได้รับสิทธิ์หรือไม่

ประกันสังคม 2

โครงการนี้คืออะไร?

โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

จุดประสงค์ คือ เพื่อช่วยเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่น “ไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19” ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง จำนวน 59,776 ราย

โครงการจ่ายเงินชดเชยแก่ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 59,776 คน จะใช้งบประมาณในการจ่ายเงินชดเชยทั้งหมด 896.64 ล้านบาท โดยนำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด -19

ทั้งนี้ เงินชดเชยรายได้ดังกล่าว ไม่ได้นำมาจากกองทุน ประกันสังคม แต่อย่างใด

 อ่านข่าวเพิ่มเติม