Business

‘เครือซีพี’ โกย 7 รางวัลความยั่งยืนระดับเอเชีย จากเวที ‘ASRA’

เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 7 รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับเอเชีย  สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

นายสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่น จากเวที Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล

S 17498387

ทั้งนี้ หนึ่งในนั้นเป็นสุดยอดแห่งความภูมิใจ คือ รางวัล The prestigious award for Asia’s Report of the Year ซึ่งถือเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษแก่องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืนที่ดีที่สุดในปีนี้

สำหรับรายงานความยั่งยืนประจำปีของเครือฯ ได้รายงานถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้งของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในครือฯ และในรายงานยังได้แสดงให้ถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม มีการนำเสนอกรณีศึกษา หรือ Case Study ให้เห็นชัดเจน รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านบวกและลบ

นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม จึงเป็นผลให้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลสูงสุดจากเวทีนี้

พร้อมกันนี้ ยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประเภทต่าง ๆ อีก 6 รางวัล ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์มีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และจริงจังในการดำเนินงานอย่างที่สุด

632695

สำหรับอีก 6 รางวัลรายงานความยั่งยืนที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับจากเวทีนี้ ประกอบด้วย ระดับเหรียญทอง 2 รางวัลคือ รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Design) มอบให้แก่องค์กรที่ออกแบบรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม และ รางวัล Asia’s Best Environmental Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

พร้อมกันนี้ ยังมีระดับเหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Stand-alone) มอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานความยั่งยืนแบบเล่มเดี่ยวที่ยอดเยี่ยม 2.รางวัล Asia’s Best Stakeholder Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยม 3.รางวัล Asia’s Best Supply Chain Reporting มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านห่วงโซ่อุปทานยอดเยี่ยม

ส่วนอีก 1 รางวัล เป็นระดับเหรียญทองแดง ได้แก่ รางวัล Asia’s Best SDG Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีที่สุด

ภาพหน้าจอ 2563 04 30 เวลา 10.05.29

นอกเหนือจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนมากถึง 7 รางวัลในปีนี้ ยังมีบริษัทในเครือฯ ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลรวม 3 รางวัล โดยเป็นรางวัลระดับเหรียญทองถึง 2 รางวัล คือ Asia’s Best Supply Chain Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านห่วงโซ่อุปทานยอดเยี่ยม และ Asia’s Best Community Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานกิจกรรมชุมชนและสังคมยอดเยี่ยม และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินอีก 1 รางวัล คือ Asia’s Best Environmental Reporting ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม

ขณะที่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับ 1 รางวัล คือ รางวัล Asia’s Best Sustainability Report (First Time) ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่จัดทำรายงานด้านความยั่งยืนเป็นครั้งแรกและแสดงให้เห็นถึงการรายงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญได้อย่างรอบด้าน

ทั้งนี้ Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) เป็นอีกหนึ่งเวทีด้านความยั่งยืนระดับโลกของภูมิภาคเอเชีย จัดโดยองค์กร CSRWorks International Pte Ltd และ The British High Commissioner โดยในปีนี้มีรายงานความยั่งยืนจากบริษัทชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 461 รายการ

Avatar photo