Business

‘กสิกรไทย’ เผยกำไรครึ่งปีแรกเกือบ 2 หมื่นล้าน ลดลง 7.88%


นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2562 เทียบกับครึ่งปีแรกปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 19,973 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,709 ล้านบาท หรือ 7.88% มีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2562 จำนวน 9,929 ล้านบาท

โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 2,960 ล้านบาท หรือ 6.16% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินให้สินเชื่อและเงินลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.30%

ขัตติยา อินทรวิชัย
ขัตติยา อินทรวิชัย

ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 5,475 ล้านบาท หรือ 17.46% ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย และรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนลดลง รวมทั้งการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

 ภายใต้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลต่อรายได้ของธนาคาร จึงได้พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1,087 ล้านบาท หรือ 3.33% แม้จะมีการตั้งสำรองเกษียณอายุของพนักงานเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของพนักงานตามนโยบายการจ้างงานเฉพาะของธนาคาร ที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน มีผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ(Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 43.89%

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปีนี้เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 9,929 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนจำนวน 115 ล้านบาท หรือ 1.15% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 518 ล้านบาท หรือ 2.05% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับของเงินลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.34%

18301504 1366420673404877 1991243744796073720 n

นอกจากนี้ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 1,392 ล้านบาท หรือ 11.38% ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้สุทธิจากการรับประกันภัย และรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุน รวมทั้งรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 1,731 ล้านบาท หรือ10.81% ส่วนหนึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายทางการตลาด และการตั้งสำรองเกษียณอายุของพนักงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม  3,256,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 จำนวน 101,203 ล้านบาท หรือ 3.21% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนสุทธิ สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 3.40%

ขณะที่สิ้นปี2561 อยู่ที่ระดับ 3.34% อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่  30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 157.95% โดยสิ้นปี 2561อยู่ที่ระดับ 160.60% สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 18.55% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 16.19%

นางสาวขัตติยา กล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 2562 ยังไม่ฟื้นตัวขึ้นมากนัก เทียบกับที่ขยายตัว 2.80% ในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวยังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง จากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยืดเยื้อของการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐ และจีน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight