ดูหนังออนไลน์
Economics

กางแผน ‘คมนาคม’ ปีหน้า ดัน 41 โครงการก่อสร้าง วงเงินลงทุน 1.77 ล้านล้าน

กางแผน ‘คมนาคม’ ปีหน้า ดัน 41 โครงการก่อสร้าง วงเงินลงทุน 1.77 ล้านล้านบาท พร้อมบรรจุ ‘เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ’ ในแผนเตรียมดันต่อ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2562 (Action Plan 2019) ได้บรรจุโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและต้องเร่งผลักดันจำนวน 41 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,778,213.38 ล้านบาท 

แผนงานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ โครงการที่ต้องการผลักดันต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการฯ ปี 2558-2561 จำนวน 29 โครงการ กรอบวงเงินลงทุน 1,719,983.50 ล้านบาท และโครงการริเริ่มผลักดันในปี 2562 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณปี 2562 จำนวน 12 โครงการ กรอบวงเงินลงทุน 58,229.88 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำหรับโครงการใหม่ 12 โครงการ แบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

  1. กลุ่มโครงการศึกษาความเป็นไปได้ ได้แก่ โครงการพัฒนาถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Southern Riviera) ช่วงชุมพร-สงขลา

 2. กลุ่มโครงการที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (บอร์ดพีพีพี) หรือคณะรัฐมนตรีอนุมัติ (ครม.) เห็นชอบภายในปีงบประมาณ ปี 2562 วงเงินลงทุน 55,040.38 ล้านบาท ได้แก่ 

 • โครงการสถานที่บริการทางหลวงบางละมุง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 ช่วงพัทยา-มาบตาพุด วงเงินลงทุน 620 ล้านบาท
 • โครงการที่พักริมทางบนมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี  วงเงินลงทุน 1,486 ล้านบาท
 • โครงการที่พักริมทางบนมอเตอร์เวน์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา วงเงินลงทุน 1,579.88 ล้านบาท
 • โครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาบนมอเตอร์เวย์ ระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา 1,504 ล้านบาท 
 • โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงิน 35,377.19 ล้านบาท  
 • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วงเงิน 14,473.31 ล้านบาท

3.กลุ่มประกวดราคาแล้วเสร็จ/ประกาศคัดเลือกเอกชน/เริ่มก่อสร้างได้/พร้อมเปิดให้บริการ ภายในปีงบประมาณ 2562 วงเงินลงทุน 3,180 ล้านบาท ได้แก่

 • โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 80 ล้านบาท 
 • โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง กรุงเทพฯ  60 ล้านบาท 
 • โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในบริเวณ ท่าเทียบเรือท่าเตียน กรุงเทพฯ วงเงินลงทุน 40 ล้านบาท 
 • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช วงเงินลงทุน 1,800 ล้านบาท
 • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง วงเงินลงทุน 1,200 ล้านบาท
แบบจำลองอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 ในสนามบินสุวรรณภูมิ

สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ดำเนินโครงการจะนำมาจาก 7 แหล่ง ประกอบด้วย

 1.  งบประมาณ วงเงิน 185,339.12  ล้านบาท คิดเป็น 10.423%
 2. แผนบริหารหนี้สาธารณะ (เงินกู้) วงเงิน 1,200,356.79 ล้านบาท คิดเป็น 67.504% 
 3. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี)วงเงิน 201,256.73 ล้านบาท คิดเป็น 11.318%
 4. รายได้ของหน่วยงาน วงเงิน 106,901.91 ล้านบาท คิดเป็น 6.012%
 5. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (TFF) วงเงิน 30,437 ล้านบาท คิดเป็น 1.712% 
 6. เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางวงเงิน 40 ล้านบาท คิดเป็น 0.002%
 7. รอผลการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน เพื่อพิจารณาแหล่งเงิน (N/A)วงเงิน 53,881.83 ล้านบาท คิดเป็น 3.030%

NOPPHAWHAN TECHASANEE