ดูหนังออนไลน์
Stock

โอกาสคนถือหุ้น POST-THAI ตลท.เปิดให้ซื้อขาย 16 เม.ย.-17 พ.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ซื้อขายหุ้น POST และ THAI ระหว่างวันที่ 16 เม.. 64–17 ..64 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance 

THAI

ตามทต่ีลาดหลักทรัพย์ฯได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทบางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)(POST) และ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI) เข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานระยะท่ี 1 (NC ระยะท่ี 1) กรณีงบการเงินประจำปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และเครื่องหมาย SP (Suspension) หลักทรัพย์ของ POST และ THAI ต่อมาบริษัทแจง้แนวทางฟื้นฟูกกิจการที่บริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

  • THAI ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการและมีแนวทางแก้ไขเหตุเพิกถอน ได้แก่ การเพิ่มทุน การแปลงหน้ีเป็นทุน และแผนการปฏิรูปธุรกิจ
  • POST อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอน  ได้แก่ การเพิ่มทุน หาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ และปรับโครงสร้าองค์กร โดยอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

1. เปิดให้ซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ของ POST และ THAI ระหว่างวัน 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่  17 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี   Cash Balance กล่าวคือผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2.ตลาดหลักทรัพย์ฯจะขึ้นเครื่งหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังการซื้อขายหลักทรัพย์
3.ตลาดหลักทรัพย์ฯจะกำหนดให้หลักทรัพย์ POST และ THAI มีราคาสูงสุด และต่ำสุด(Ceiling&Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่  16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย

หากในวันที่ 16 เมษายน เมษายน 2564 ไม่มีการซื้อขาย ก็จะใชเ้กณฑ์ราคสูงสุดและต่ำสุด(Ceiling&Floor)น้ีต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์

หากมีการซื้อขายแล้ว ในวันถัดไป ราคาสูงสุดและต่ำสุด(Ceiling&Floor)ของหลักทรัพย์ POSTและTHAI จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว คือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯจะหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ POST และ THAI โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขคุณสมบัติให้ครบถ้วน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

ทศพร โชคชัยผล