ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วน! ยกเลิกจัดงาน ‘สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ’

สำนึกต่อส่วนรวม! ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศงดจัดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” หลังพบบุรีรัมย์ มีผู้ติดโควิดรายใหม่ 2 คน

นายธัชกร หัตถาธยากูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ “สั่งงดกิจกรรมงาน”  Buriram Songkran Festival 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนได้จัดงาน Buriram Songkran Festival 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” ในระหว่างวันที่ 6-15 เมษายน 2564 โดยให้งดกิจกรรมการตั้งแต่วันนี้ (7เม.ย.) ถึง 15 เมษายน 2564

แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ราย รายที่ 1 เพศหญิงอายุ 28 ปี อาชีพนักเต้นมีประวัติเสี่ยงคือ ทำงานในสถานบันเทิง

และรายที่ 2 เป็นเพศหญิงอายุ 26 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับในสถานบันเทิง มีประวัติสัมผัส กับผู้ป่วยยืนยันที่สถานบันเทิงในกรุงเทพ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ไปสู่บุคคลอื่นได้ จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ตามมติที่ประชุมครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 จึงออกคำสั่งงดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 “สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ” ที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้มีโทษตามนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง แก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2593

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight