ดูหนังออนไลน์
General

มท.กำชับผู้ว่าทุกจังหวัดตรวจเข้มสถานบันเทิง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง!

“ศบค.มท.” สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตรวจเข้มสถานบันเทิงให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ปฏิบัติตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ระบุว่า ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน

มีประเด็นข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ได้มีการพิจารณากรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำจังหวัดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ข้อ 11 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบและปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T

โดยให้มีการตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ มาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านเมียนมา 10 จังหวัด คือ

  1. เชียงราย
  2. เชียงใหม่
  3. แม่ฮ่องสอน
  4. ตาก
  5. กาญจนบุรี
  6. ราชบุรี
  7. เพชรบุรี
  8. ประจวบคีรีขันธ์
  9. ชุมพร
  10. ระนอง

พร้อมกำชับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแจกจ่ายวัคซีนไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสคนจำนวนมากในบริเวณชายแดนและด่านชายแดนเป็นลำดับแรก

ขณะเดียวกัน ได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เร่งตรวจสอบสถานประกอบการ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ให้สถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม มีมาตรการป้องกันให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน Thai Stop COVID Plus รวมทั้งรณรงค์ให้มีการล้างทำความสะอาดสถานที่ชุมชน ที่สาธารณะ เช่น ตลาด ส้วมสาธารณะ โดยการประเมินตนเองด้วยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus (TSC+) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team