ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ข่าวดี! เขตหลักสี่ ขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ได้แล้ว ลดเวลาเดินทางไปสำนักงานเขต ลดเสี่ยงโควิด

ขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ได้แล้ว สำนักงานเขตหลักสี่ นำร่องให้บริการ ลดเวลาเดินทางไปสำนักงานเขต จากอย่างน้อย 2 ครั้ง เหลือครั้งเดียว ลดเสี่ยงโควิด หวังนำร่องพัฒนานวัตกรรมบริการประชาชน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก การพัฒนานวัตกรรมบริการประชาชนของ สำนักงานเขตหลักสี่ โดยสามารถให้บริการ ขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต ลดการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเขต และลดเสี่ยงโควิด โดยระบุว่า

ขอบ้านเลขที่ออนไลน์

“หลักสี่เปิดบริการ “ขอบ้านเลขที่ออนไลน์” ชูนวัตกรรมการบริการเพื่อประชาชน ลดเสี่ยงโควิด-19

ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้าน ตึก ตึกแถว และอาคารชุด เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ตามการพัฒนาเมือง และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนสายต่าง ๆ

แน่นอนว่า เมื่อมีอาคารและที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นใหม่ จะต้องมีการขอเลขประจำบ้าน หรือบ้านเลขที่ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ป้องกันการแอบอ้างสิทธิในที่ดิน หรืออ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ๆ

ทั้งนี้ ในการขอบ้านเลขที่โดยปกตินั้น ประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อที่ สำนักงานเขต อย่างน้อยที่สุด 2 ครั้ง คือ วันที่มายื่นคำร้อง และวันรับเล่มทะเบียนบ้าน หากนับรวมกรณีที่วันยื่นคำร้องเอกสารไม่ครบถ้วน ประชาชนก็ต้องเดินทางมายื่นเอกสารเพิ่มเติม รวมถึงการนัดหมาย เพื่อตรวจสอบสถานที่จริง ก่อนที่จะกำหนดเลขที่ประจำบ้าน ประชาชนอาจจะต้องเดินทางมาที่ สำนักงานเขตอีกหลายครั้ง

ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้น การปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ

สำนักงานเขตหลักสี่ จึงได้ขับเคลื่อนโครงการขอเลขที่บ้านออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนี่งบริการพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ และเป็นนวัตกรรมการบริการเพื่อประชาชน ในยุคดิจิทัล ภายใต้นโยบายศูนย์บริหารราชการ ฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงต่อยอดการบริการประชาชน ตามแนวทางการดำเนินงาน ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยนำระบบแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ (google form) รวมถึงการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบัน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้การติดต่อราชการสะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลา และลดภาระค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ตลอดจนลดความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับการขอเลขที่บ้านออนไลน์ ของสำนักงานเขตหลักสี่ ประชาชนสามารถกรอกคำร้องออนไลน์ ตามแบบฟอร์ม (ท.ร.9) ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตหลักสี่ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบคำร้องได้ทันที

จากนั้นบันทึกข้อมูล เพื่อยืนยันการใช้บริการ ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไปยังฝ่ายทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านระบบไลน์ หรืออีเมล์ที่ให้ไว้

เมื่อเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่จริงเรียบร้อยแล้ว หากไม่มีอะไรต้องแก้ไข หรือเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะนัดหมายวันที่มารับเล่มสำเนาทะเบียนฉบับจริง พร้อมทั้งให้นำเอกสารประกอบฉบับจริง ที่ยื่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับรองเอกสาร ถือเป็นอันเสร็จสิ้น การขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ประชาชนจะเดินทางมาติดต่อ สำนักงานเขต เพียง 1 ครั้ง ในวันรับเล่มสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงเท่านั้น

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวว่า การจัดทำโครงการขอบ้านเลขที่ออนไลน์ ส่วนหนึ่งก็เพื่อรองรับการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ที่สำคัญคือ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งในอนาคต หากมีการแก้ไขระเบียบของทางราชการ ให้สามารถรับรองเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เชื่อว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาการเดินทาง สถานที่จอดรถ สภาพอากาศ ความแออัดของผู้คน และโรคภัยต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่ การยื่นขออนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ ในการติดต่อราชการอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ประชาชนที่มีโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ ในพื้นที่เขตหลักสี่ หากประสงค์จะขอบ้านเลขที่ออนไลน์ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ www.bangkok.go.th/laksi คลิกเมนู “ขอบ้านเลขที่ออนไลน์” หรือสอบถามข้อมูล และขั้นตอนต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7406-7

อีกหนึ่งบริการดี ๆ และความใส่ใจ ต่อความต้องการของประชาชน ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างนี้ การติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน์ ช่วยตอบโจทย์ของประชาชนได้อย่างมาก ที่สำคัญ จะเป็นต้นแบบให้สำนักงานเขตอื่น ๆ นำไปใช้ หรือต่อยอดการให้บริการด้านอื่น ๆ เพื่อประชาชนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT