ดูหนังออนไลน์
General

รู้ยัง! ประกันสังคมรักษาฟรี เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ประกันสังคมรักษาฟรี! ที่คลินิกโรคจากการทำงาน  ลูกจ้าง ยื่นแบบ กท.16 ต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ 
สำนักงานประกันสังคม แจ้งสิทธิลูกจ้าง หากสงสัยว่าตนเองเจ็บป่วยด้วย Office syndrome สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรี ที่คลินิกโรคจากการทำงาน  โดยลูกจ้าง ยื่นแบบ กท.16 ต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ แล้วเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีคลินิกดังกล่าวได้ทันที เมื่อตรวจแล้วพบว่า ไม่ได้ป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ที่ www.sso.go.th สอบถามโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน กล่าวว่ากระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ลูกจ้างตระหนักถึง ความปลอดภัยและใส่ใจถึงสุขภาพรวม ทั้งมีการดูแลและป้องกันโรค ที่อาจเกิดจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับนโยบายในการดูแลคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ

โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรค จากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรค ที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ คือให้การตรวจรักษาวินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานการเฝ้าระวังป้องกัน และลดอุบัติเหตุ จากการทำงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษา และส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน แก่สถานประกอบการไปถึงการสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ. เงินทดแทนและพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานโดยกองทุนเงินทดแทน

สำนักงานประกันสังคม ได้จัดโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 117 แห่ง เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการศูนย์โรคจากการทำงาน ของโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 1 แห่งโรงพยาบาลแม่ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 110 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจังหวัดนครนายกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้บริการครอบคลุมลูกจ้างจำนวน 11.7 ล้านคน และสถานประกอบการ 433,425 แห่ง

กรณีที่ลูกจ้างสงสัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานสามารถเข้าบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยขอให้นายจ้างยืนแบบการประสบอันตราย (กท. 16) ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัดที่ประจำทำงานเพื่อขอหนังสือ ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือติดต่อคลินิกฯ โดยตรง  กรณีของผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ และมีคลินิกโรคจากการทำงานสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง

หากผลการตรวจลูกจ้างไม่เจ็บป่วย จากการทำงานลูกจ้าง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลแล้วลูกจ้างสามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงานได้ด้วยตนเองที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯทั้ง 12 แห่ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight