ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ม.จ.จุลเจิม ยุคล’ ถวายสัตย์ปกป้องราชวงศ์จักรี ให้สมกับความไว้วางพระราชหฤทัย

“ม.จ. จุลเจิม ยุคล” ถวายสัตย์ จักเทิดทูนและปกป้องราชวงศ์จักรี ให้สมกับความไว้วางพระราชหฤทัย หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านใหม่” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

“ม.จ. จุลเจิม ยุคล” โพสต์ ถวายสัตย์

“ในวันนี้

#พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

#นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 นาย ประกอบด้วย

 1. พลเอก หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล
 2. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
 3. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

จักถวายความจงรักภักดีเป็นราชพลีจนกว่าชีวิตหาไม่

จักปกป้องและผดุงพระบรมเดชานุภาพ ในฐานะนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

จักเทิดทูนและปกป้องพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้สถิตเสถียรสถาพรชั่วกาลนาน

จักสนองพระเดชพระคุณ ให้สมกับได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล

จุลเจิม ยุคล

ในหลวงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายทหารพิเศษ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 15 และ มาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 นาย ดังนี้

 1. พลเอก หม่อมเจ้า จุลเจิม ยุคล
 2. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
 3. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ม.จ.จุลเจิม ยุคล (ท่านใหม่ เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 พระองค์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุทธยา ที่ผ่านมาม.จ.จุลเจิม ได้แสดงออกถึงจุดยืนในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันมาโดยตลอด

การศึกษา

 • ระดับประถม โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตประสานมิตร
 • Kemper Military School
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า Western State College สหรัฐอเมริกา
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (พิเศษ) รุ่นที่ 7

การทำงาน

 • รับราชการทหาร ยศร้อยตรี ศูนย์สงครามพิเศษหน่วยกองรบที่ 1 (กรพ.) ค่ายวชิราลงกรณ์ จังหวัดลพบุรี
 • รับราชการที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • นายทหารประจำส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร กองทหารมหาดเล็ก
 • เซลล์แมน ขายอุปกรณ์สื่อสารและอาวุธทางทหาร บริษัทสยามเทลเทกซ์
 • รับราชการที่กรมข่าวทหารบก ช่วยราชการในกองอำนวยการรักษาความปลอดภัย (กรป.)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมราชองครักษ์
 • ราชองครักษ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team