ดูหนังออนไลน์
Finance

ไทยได้ที่ 39 อันดับดัชนีระบบบำเหน็จบำนาญโลก ‘เกษียณยังไม่พอกิน’บำเหน็จบำนาญ ยังต้องปรับอีกมาก สถาบัน Mercer CFA  จัดอันดับดัชนีระบบบำเหน็จบำนาญโลก ประจำปี 2020 (Global Pension Index 2020) โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 39

ดัชนีระบบบำเหน็จบำนาญของไทยในปี 2020 เพิ่มจาก 39.4 ในปี 2019 มาอยู่ที่ 40.8 ในปี 2020 แต่ยังคงอยู่ในเกรด “D” อยู่ในอันดับ 39 ของโลก เป็นปีที่สอง  โดยการจัดกลุ่มดัชนีเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ A B+ B C+ C D และ E

บำเหน็จบำนาญไทย

ดัชนีรวมของไทยที่ 39.4  แบ่งเป็น 3 ดัชนีย่อย ซึ่งประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น โดยดัชนีย่อยที่มีค่าสูงสุด คือ การตรวจสอบได้  มีคะแนน 47.5 ความยั่งยืน ได้คะแนน 40.8 และความเพียงพอ ได้ 36.8

สำหรับดัชนีโดยรวมในเอเชีย ประเทศสิงคโปร์ สูงสุด อยู่ในเกรด “B” ตามด้วยฮ่องกงและมาเลเซีย โดยดัชนีเฉลี่ยทวีปเอเซียเฉลี่ยอยู่ที่ 52 เทียบกับทั่วโลกอยู่ที่ 59.7

ประเทศที่มีอันดับระบบบำเหน็จบำนาญดีที่สุดในโลก คือ เนเธอแลนด์และเดนมาร์ค อยู่ในเกรด “A”

Add Friend Follow
TODSAPORN CHOKCHAIPHOL