ดูหนังออนไลน์
Politics

กรมรางฯ สั่งเพิ่มความปลอดภัย ‘รถไฟ-รถไฟฟ้า’ ด้าน BTS ยืนยันให้บริการปกติ

“กรมรางฯ” เด้งรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สั่ง “รถไฟ-รถไฟฟ้า” ในกรุงเทพฯ เข้มความปลอดภัย ล่าสุด “BTS” ยืนยันยังให้บริการปกติ

ภายหลังจากได้มี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และมีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดดังกล่าว

กรมรางฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รถไฟฟ้า

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) กระทรวงคมนาคม จึงประกาศให้ผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง ในเขตท้องที่กรุงเทพฯ เพิ่มความเข้มข้นและยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง

โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เพิ่มความถี่ในการตรวจตราในเขตพื้นที่ระบบราง ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบสื่อสารให้ใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ให้มีความพร้อมในการใช้งาน เตรียมการด้านการอพยพผู้โดยสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบกระเป๋า สัมภาระของผู้ใช้บริการก่อนเข้าใช้บริการระบบขนส่งทางราง รวมทั้งชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นแก่ประชาชน

จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำบนสถานีอย่างเพียงพอและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารในขบวนรถ มีการประชาสัมพันธ์ แนะนำแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทั้งภายในสถานีและขบวนรถเพื่อให้ประชาชนทราบ

หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือพบสิ่งของที่วางไว้โดยไม่มีผู้ครอบครองให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทราบ ประสาน ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ในส่วนของผู้โดยสาร โปรดให้ความร่วมมือในการตรวจกระเป๋า สัมภาระกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งทางราง และปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งทางราง เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือพบสิ่งของที่วางไว้โดยไม่มีผู้ครอบครอง หากมีเหตุผิดปกติ สามารถแจ้งข้อมูลที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชม.

กรมรางฯ มีความห่วงใยผู้ใช้บริการระบบราง จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีการชุมนุมและดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 15.50 น. รถไฟฟ้า BTS ยืนยันว่า ขณะนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team