Economics

นายกฯงัด ม.44 ตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ความว่า ตามประกาศคสช.ที่ 95/2557 เรื่องการให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 7 ก.ค. 2557 บางคนได้พ้นจากตําแหน่งเพราะอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์และบางคนได้ลาออกจากการดํารงตําแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช. โดยความเห็นชอบของคสช. จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ให้กรรมการกํากับกิจการพลังงานตามประกาศคสช.ที่ 95/2557 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง และให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย

1. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ เป็น ประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม อยู่ในธรรม เป็น กรรมการ
3.นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ เป็น กรรมการ
4. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน เป็น กรรมการ
5.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็น กรรมการ
6.นายสหัส ประทักษ์นุกูล เป็น กรรมการ
7.นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น กรรมการ

คำสั่ง คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight