ดูหนังออนไลน์
Business

กสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ 6 เดือน กำไรเฉียดหมื่นล้านบาทธนาคารกสิกรไทย แจ้งผลประกอบการงวดครึ่งปีแรก ปี 2563 กำไร 9,550 ล้านบาท ย้ำติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด เหตุความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย คาดการณ์ว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในไทยไตรมาส 2 ปี 2563 จะหดตัวลึกที่สุดของปี โดยได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของไทย และต่างประเทศ ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้าที่หดตัวลงอย่างมาก

ธนาคารกสิกรไทย

เช่นเดียวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ซบเซาลง ซึ่งทำให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย  (ธปท.) ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่ระดับ 0.50% ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และเริ่มใช้มาตรการด้านการเงิน และสินเชื่อ รวมถึงวางแนวทางสำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อย ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน (รวมถึง TFRS 9) ซึ่งมีผลต่อการจัดประเภทรายการใหม่ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

โดยปรับปรุงผลกระทบสะสมจากการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเป็นครั้งแรก กับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 รวมทั้งได้แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศธปท. ซึ่งงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินบางรายการไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปีก่อน

ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่งปีแรกปี 2563 จำนวน 9,550 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 จำนวน 2,175 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานสำหรับงวดครึ่งปีแรกปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดครึ่งปีแรกปี 2562 ธนาคาร และบริษัทย่อย มีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และภาษีเงินได้จำนวน 45,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 2,805 ล้านบาท หรือ 6.50%

ธนาคารกสิกรไทย ตามดูคุณภาพหนี้ใกล้ชิด

แต่ด้วยการคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ จากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ประกอบกับมาตรการของทางการ ที่ให้สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ยังคงต้องมีการติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด

ธนาคารและบริษัทย่อย จึงใช้หลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง ในการพิจารณาสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) เพิ่มจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 16,937 ล้านบาท หรือ 111.97% ทำให้กำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่งปีแรกปี 2563 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 10,423 ล้านบาท หรือ 52.18% แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 4,142 ล้านบาท หรือ 8.12%

ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของสินเชื่อ รวมทั้งการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมรับ เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ ด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม TFRS 9 ประกอบกับการปรับลดอัตราเงินนำส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงินลง ทำให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.34%

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจำนวน 1,812 ล้านบาท หรือ 7.00% ส่วนใหญ่เกิดจากค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อลดลง จากการเปลี่ยนไปแสดงเป็นรายได้ดอกเบี้ย และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง

สำหรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงจำนวน 475 ล้านบาท หรือ 1.41% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการหนี้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 42.00%

ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และภาษีเงินได้จำนวน 25,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจำนวน 4,806 ล้านบาท หรือ 23.37%

ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทย่อย พิจารณาสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่ม จำนวน 8,320 ล้านบาท หรือ 70.08% จากไตรมาสก่อน ทำให้กำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่จำนวน 2,175 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 5,200 ล้านบาท หรือ 70.50% เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจำนวน 1,000 ล้านบาท หรือ 3.56% เกิดจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สินเชื่อ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับฝาก เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.22% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจำนวน 4,121 ล้านบาท หรือ 41.33% ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (Mark to market) ของเงินลงทุน ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาด

นอกจากนี้ ภายใต้การหดตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อรายได้ของธนาคาร ธนาคารจึงพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ลดลงจำนวน 1,685 ล้านบาท หรือ 9.64% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่าย จากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้ จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 38.36%

นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,585,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 จำนวน 291,911 ล้านบาท หรือ 8.86% ส่วนใหญ่เป็นการเติบโตของสินเชื่อ และการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงินสุทธิ

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 3.92% โดยธนาคารได้มีการติดตาม ให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพสินเชื่อของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ขณะที่สิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 3.65%

อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ระดับ 155.68% โดยสิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 148.60%

สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย ตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 18.09% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.38%

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team