PR News

‘สส.’ จับมือ ‘บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม’ หนุนคนไทย ‘กินอยู่ปลอดภัย’

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “กินอยู่ปลอดภัย” ร่วมกับ นพ. วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และประชาชนตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New Normal ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น

ทั้งการจัดการขยะที่ต้นทาง ลดการสร้างขยะพลาสติก รวมถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team