Business

‘สถาบันพระปกเกล้า’ เปิดรับสมัคร หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ รุ่นที่ 19

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 19  เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นักบริหารในยุค New Normal 

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภา มีภารกิจรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิดตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้านการเมืองและการปกครอง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณา และดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

จึงได้มีการจัดหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ” เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นักบริหารในยุค New Normal ทำให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถเข้าใจและสื่อสารเรื่องของเศรษฐกิจได้ถูกต้องตามยุคสมัย นำไปประยุกต์ใช้หรือพัฒนางานด้านการบริหารได้ง่ายขึ้นขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนานโยบายทั้งในภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการบริหารและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

สถาบันพระปกเกล้า

รายละเอียดและเอกสารแนบสำหรับการสมัคร : 

หมายเหตุ: หากผู้สมัครกรอกข้อมูล หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่สามารถส่งใบสมัครได้**

การสมัคร :

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ kpi.ac.th

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight