ดูหนังออนไลน์
Economics

พาณิชย์เผยยอดจดทะเบียนตั้งใหม่ 7 เดือนเพิ่มขึ้น 4%

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ตัวเลขยอดจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 มีจำนวน 5,964 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 6,514 ราย ลดลงจำนวน 550 ราย คิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 5,979 ราย ลดลงจำนวน 15 ราย คิดเป็น 0.3% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 516 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 322 ราย คิดเป็น 5% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 204 ราย คิดเป็น 3%

ทั้งนี้ หากคิดมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 26,354 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 24,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,765 ล้านบาท คิดเป็น 7% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 21,258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,096 ล้านบาท คิดเป็น 24%

ส่งผลให้ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31ก.ค. 61) ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน706,192 ราย มูลค่าทุน 17.85 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 184,008 ราย คิดเป็น 26.06% บริษัทจำกัด จำนวน 520,977 ราย คิดเป็น 73.77% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,207 ราย คิดเป็น 0.17%

อย่างไรก็ตาม จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการมีจำนวน 1,688 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 1,392 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 296 ราย คิดเป็น 21% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 1,626 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 62 ราย คิดเป็น 4 % ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 148 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 115 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 56 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการในเดือนกรกฎาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 8,486 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2,204 ล้านบาท คิดเป็น 26% และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 จำนวน 5,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 285 ล้านบาท คิดเป็น 5%

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ก.ค.61) มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 43,512 ราย เพิ่มขึ้น 1,591 ราย คิดเป็น 4% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.60) จำนวน 41,921 ราย ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจากภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว รวมถึงการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนภาครัฐในระบบโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่ายอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจตลอดปี 2561 จะไม่น้อยกว่า 80,000 ราย

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK