Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศโอนอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรี ตาม ‘พ.ร.ก.ฉุกเฉิน’

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team