Politics

‘ศาลรธน.’ เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็ม ‘ยุบพรรคอนาคตใหม่’

วันนี้ (29 ก.พ.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยฉบับเต็ม คดีที่พรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จำนวน 191.2 ล้านบาท โดยมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี และห้ามจัดตั้งพรรคใหม่ หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับพรรคการเมืองใหม่เป็นเวลา 10 ปี โดยคำวินิจฉัยมีทั้งสิ้น 26 หน้า

ในตอนหนึ่งของคำตัดสินใจนั้น ระบุว่า พฤติการณ์ และพยานหลักฐาน แสดงให้เห็นว่า การที่นายธนาธร ให้เงินกู้ยืมแก่พรรคอนาคตใหม่ เป็นการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และว่า คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ควรจะรู้ว่า การเป็นหนี้จำนวนมากต่อบุคคลใด ย่อมจะก่อให้เกิดการครอบงำ หรือชี้นำ โดยบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้สามารถอาศัยอำนาจแห่งมูลหนี้ ที่จะเรียกร้องให้ผู้ถูกร้องชำระหนี้ หรืองดเว้นการอันใดอันหนึ่งตามสัญญาก็ได้ อันจะทำให้สามารถเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียว หรือกลุ่มเดียว และทำให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง

ส่วนเรื่องการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนั้น คำพิพากษา ระบุว่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 2 ที่บัญญัติในลักษณะบทบังคับว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น ทำให้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคแล้ว จึงต้องมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรค ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในวันที่ 2 มกราคม 2562 หรือวันที่ 11 เมษายน 2562 อันเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรค

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team