ดูหนังออนไลน์
General

ไทยเสนอ ‘สงกรานต์’ ยูเนสโกปีหน้า เป็น ‘มรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้’

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รับทราบผลการดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2562 ในประเทศไทย ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดงานประกาศพิธียกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562 และมติคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการประชุมครั้งที่ 14 ที่กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ที่รับรองและประกาศให้ “นวดไทย” ขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

อิทธิพล คุณปลื้ม

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ ความรู้และความเข้าใจในความสำคัญของ “นวดไทย” กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับและเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างเดือนธันวาคม 2562- สิงหาคม 2563 และประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องนวดไทยให้กับเยาวชน และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ

ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเสนอรายการ “โนรา” เข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาฯ ยูเนสโก ยืนยันการได้รับเอกสาร “โนรา” จากไทยแล้ว พร้อมแจ้งรอบการพิจารณา “โนรา” จะอยู่ในรอบปี 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดทำข้อมูล “สงกรานต์” เพื่อเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก โดยจะเสนอครม.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า จากนั้นจะส่งเรื่องต่อฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2563 คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกได้ช่วงปี 2565

พร้อมกันนี้ยังได้เสนอให้สงกรานต์เป็นมรดกร่วมกับต่างประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและจีนต่อเนื่องด้วย

The Bangkok Insight Editorial Team