PR News

ไอโอดีจัดอันดับ ‘ปตท.สผ.’ บริษัทระดับดีเลิศ 18 ปีซ้อน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไอโอดี) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอันดับให้บริษัทปตท. สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ “ปตท.สผ.” อยู่ใน “ระดับดีเลิศ”  (Excellent) ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมิน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18

ทั้งนี้  “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หรือ “Corporate Governance (CG)”  ที่มีการบริหารจัดการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถือเป็นวัคซีนสำคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน  และวัคซีนนี้เป็นหนึ่งในนโยบายที่ ปตท.สผ. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด จนได้รับการจัดอันดับดังกล่าว

#ปตทสผ #PTTEP #CorporateGovernance #CGR #EnergyPartnerOfChoice

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team