Videos

ไทยชูนโยบาย ‘เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล’ ชิงเก้าอี้ ‘กรรมการมรดกโลก’ ยูเนสโก

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย กล่าวถึง กรณีที่ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญ ลงสมัครชิงตำแหน่งกรรมการมรดกโลก ของยูเนสโก ที่ขณะนี้มีตำแหน่งว่างลง 9 ตำแหน่งว่า หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปนั่งเป็นกรรมการมรดกโลกในครั้งนี้ จะสามารถเข้าไปทำหน้าที่ขับเคลื่อนข้อเสนอที่ช่วยให้ประเทศต่างๆ ที่เสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และแหล่งมรดกทางธรรมชาติให้เป็นมรดกโลก ให้ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมเป็นธรรม หรือแม้กระทั่งแหล่งมรดกโลกที่อยู่ในสถานะอันตราย ก็จะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนั้นๆ ให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เพื่อให้ได้สถานะที่เป็นปกติได้

“การลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ เราลงรับเลือกตั้งในโควต้าของประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก ซึ่งกลุ่มนี้จะมีที่ว่าง 1 ตำแหน่ง ที่น่าตื่นเต้น และต้องลุ้นกันก็คือ ณ เวลานี้ เรายังไม่รู้เลยว่า จะมีประเทศไหนในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกลงชิงเก้าอี้กับเราบ้าง เพราะกติกาของยูเนสโกกำหนดเอาไว้ว่า ทุกประเทศสามารถสมัครได้ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ประเทศไทย โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชฑูตไทยประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในฐานะหัวหน้าคณะ ก็ได้ทำหน้าที่การขอคะแนนเสียงจากกลุ่มประเทศสมาชิก และได้รับการตอบรับอย่างดีเสมอมา”

จุดแข็งของประเทศไทย สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้คือ ข้อเสนอที่จะนำมรดกโลกไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมให้สิ่งสำคัญ คุณค่า ความโดดเด่น และการอนุรักษ์ เกิดความยั่งยืนยาวนานที่สุด ดังนั้นจึงจะมีการส่งเสริมเรื่องการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงข้อมูลในมรดกโลกนั้นๆ รวมไปถึงให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team