ดูหนังออนไลน์
Business

‘บินไทย’ ออกประกาศตัดเบี้ยเลี้ยงไปต่างประเทศ หวังรักษาสภาพคล่อง ลดหนี้สิน

“การบินไทย” ออกคำสั่งตัดเบี้ยเลี้ยงเดินทาง “พนักงาน-ผู้บริหาร” รักษาสภาพคล่อง ลดหนี้สิน ด้านสหภาพฯ ออกแถลงการณ์ตอบโต้ ขอให้ตัดเบี้ยประชุมบอร์ดทุกคณะ

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทย ได้ลงนามออกประกาศสายทรัพยากรบุคคล เรื่องมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและควบคุมค่าใช้จ่าย

มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดภาระหนี้สินและรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้เป็นไปตามแผนฟื้นฟู จนสามารถพลิกฟื้นผลการดำเนินการให้กลับมาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะขอให้ทุกสายฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการลดรายจ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ดังนี้

1.งดหรือเลื่อนการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานในต่างประเทศหรือต่างจังหวัด ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น หากไม่ได้เดินทางจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.วางแผนเตรียมการในการส่งพนักงานไปอบรม สัมมนา เข้าร่วมประชุมและปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นการล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดทำวีซ่ากรณีเร่งด่วน ซึ่งทำให้บริษัทเสียค่าธรรมเนียมในการดำเนินการมากกว่ากรณีปกติ

3.จำกัดจำนวนวันและจำนวนพนักงานที่ต้องเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในประเทศและต่างประทศให้เหลือเท่าที่จำเป็น และให้งดหรือลดเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหลือ 50% โดยขอให้กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.สำหรับพนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ขอให้งดรับค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบบริษัท ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตอนที่ 17 เรื่องการเดินทางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ พศ 39 ข้อ 10.11

                                                   ภาพจาก Suvarnabhumi Airport

สหภาพฯ โต้ช่วยตัดเบี้ยเลี้ยงบอร์ดด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากบริษัทออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ออกแถลงการณ์ต่อเรื่องดังกล่าวดังนี้

1.ขอให้มีการระงับการจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการบริษัทๆ ทุกคณะ

2.ขอให้ระงับการจ่ายค่าพาหนะให้แก่ผู้บริหารระดับ 10 ขึ้นไป

3.ขอให้พิจารณาจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริการภาคพื้นโดยจัดซื้อสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ และมีมาตรฐาน ทดแทนอะไหล่ต่างประเทศ

4.ขอให้เข้มงวดกวดขันบริษัทจัดหาแรงงานภายนอกทุกบริษัท จะต้องจัดหาแรงงานให้ครบตามสัญญาจ้าง  เพื่อไม่ให้การบินไทยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนที่เกิดจากการจัดส่งแรงงานไม่ครบตามสัญญา เพื่อไม่ให้วางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษในทุกหน่วยงาน

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE