Economics

‘วิษณุ’ ชี้เป็นสิทธิ์กลุ่มค้านแบน 3 สารพิษ ยื่นศาลฯคุ้มครอง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ให้ระงับการใช้ 3 สารเคมี ที่ใช้กำจัดศัตรูพืช ประกอบด้วย พาราควอต ไกรโฟเซต และคลอร์ไฟริฟอส   และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมีดังกล่าว จะยื่นเรื่องให้ศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวในวันที่ 8 ตุลาคมนี้ว่า เป็นสิทธิ์ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีการคุ้มครองชั่วคราว หลังจากนี้แล้วแต่ศาลจะสั่ง ซึ่งตามมติจะระงับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ถ้าศาลรับคำร้องและมีคำสั่ง อย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้น

ส่วนการรองรับความเดือดร้อนของเกษตรกร คงจะมีการรองรับ  แต่ตนไม่ทราบรายละเอียด เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไม่ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลในการทำงานต่อไป เนื่องจากต้องให้กระทรวงเกษตรฯไปประเมินสถานการณ์ หาทางแก้ไข และป้องกันเอง

ส่วนกรณีที่เกษตรกรจะร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว นายวิษณุ กล่าวว่าตนไม่ทราบในรายละเอียด แต่นายกรัฐมนตรีจะใช้อำนาจใดในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight