General

‘ผ่าน’ ร่างงบฯ ปี 63 พรรครัฐบาล 251 เสียง 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านงดออกเสียง

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยคะแนน 251 เสียง ขณะที่ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน งดออกเสียง 234 เสียง

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาลงมติในวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท วันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย เมื่อเวลา 20.10 น. ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการวาระที่ 1 โดยคะแนนเห็นด้วย 251 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 234 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง จากจำนวนสมาชิกในห้องประชุม 488 คน จากนั้นเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ จำนวน 64 คน

สำหรับการลงมติวันนี้ พรรคเพื่อไทย มี ส.ส.หายไป 3 เสียง คือ นายนวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.ขอนแก่น ที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ และนายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ และนายจักรพรรดิ ไชยสาส์น ส.ส.อุดรธานี ที่ป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team