General

‘ราชกิจจาฯ’ เผยแพร่ระเบียบค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ทนายความอาสาอาวุโส

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าพาหนะสำหรับทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโส

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าพาหนะสำหรับทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนพ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้และเพื่อให้การด เนินการทางกฎหมายตามภารกิจ อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องให้ทนายความอาสาหรือทนายความอาสาอาวุโสเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและค่าพาหนะสำหรับทนายความอาสาและทนายความอาสาอาวุโสในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๓) วรรคสาม และมาตรา ๗ วรรคสองประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓อัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอัยการ จึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team