Business

เมื่อจีนเลือกเที่ยวแบบ ‘FIT’ ธุรกิจปรับตัวอย่างไร

ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกรายงานภาวะธุรกิจในไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2562 ถึงประเด็น : เมื่อจีน FIT คือทางรอดที่ต้องเลือก ภาคธุรกิจจะปรับตัวอย่างไร

โดยระบุว่าหลังเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวจีนล่มในเดือนกรกฎาคม 2561 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีน ในภาคใต้หดตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนเที่ยวบินตรงลดลง โดยเฉพาะ Charter flight ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารแบบ Group tour ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีน แบบ Free Independent Traveler หรือ FIT (เป็นนักท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวด้วยตนเองทั้งหมด ไม่ว่าจะใช้บริการ Agency หรือไม่ก็ตาม) แม้จำนวนจะลดลงบ้าง แต่ด้วยที่มีสัดส่วนที่สูงถึง 50% ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด  มีการใช้จ่ายมากกว่า Group Tour แล้ว

การท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยยังคุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่าย รวมถึงการรีวิวการท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ของจีนยังมีทิศทางดี ถือว่านักท่องเที่ยวจีน แบบ FITเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพยุงการท่องเที่ยวภาคใต้ในช่วงนี้

ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนักท่องเที่ยวจีน เป็นแบบ FIT ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทั้งในแง่ของรายได้ต่อหัวและการ
กระจายรายได้ ดังนี้

1. ธุรกิจที่รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นและมีการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจรายเล็ก ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร รถเช่า และบริษัททัวร์ เนื่องจาก นักท่องเที่ยวจีน มีอิสระในการเลือกซื้อตามความต้องการ ทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

2. ธุรกิจที่รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นแต่รายได้กระจุกตัว ได้แก่ ธุรกิจที่พักแรม และการแสดงโชว์ที่มีคุณภาพ อาทิ คาบาเรต์ เนื่องจากใช้วิธีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ผ่าน Agency ทำให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าประกอบกับการตัดสินใจเลือกซื้อของนักท่องเที่ยวจีน จะติดตามจากรีวิวและเน้นความคุ้มค่าเป็นหลัก

3. ธุรกิจที่รายได้ลดลงและรายได้กระจุกตัว คือ ธุรกิจร้านค้าขนาดใหญ่ เนื่องจาก นักท่องเที่ยวจีน FIT ไม่นิยมซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย อีกทั้งมีการเตรียมรายการสินค้า ที่ต้องการจะซื้อไว้ล่วงหน้า และนิยมซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าปลอดภาษี (Duty free) เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพและมีสินค้าครบตามต้องการ

อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่เคยรับ Group tour สามารถอยู่รอดได้หากมีทำเลที่ตั้งดี ได้รับการรีวิวดีและเน้นขายสินค้าที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะได้ประโยชน์ จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ นักท่องเที่ยวจีน จำเป็นต้องปรับตัว ดังนี้

1. เน้นช่องทางการขายออนไลน์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีน FIT ใช้โทรศัพท์มือถือเสมือนเป็นผู้ช่วยในการเดินทางท่องเที่ยว
ดังนั้นการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จะทำให้ นักท่องเที่ยวจีน  FIT เข้าถึงสินค้าและบริการได้มากขึ้น

2. เสนอสินค้าและบริการที่หลากหลายมีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างจุดขายเฉพาะให้แก่ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรม นักท่องเที่ยวจีน  FIT ที่เน้นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างมากขึ้น

3. รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ ที่สะท้อนผ่านการรีวิว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

4. ทำเลที่ตั้งของธุรกิจต้องเข้าถึงง่าย สะดวกต่อการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่น่าสนใจอื่น ๆ

แม้ว่าการปรับตัวจะเป็นทางรอด แต่ผู้ประกอบการบางรายยังมีอุปสรรคที่ต้องเผชิญ อาทิ ขาดความรู้ความเข้าใจใน การทำตลาดออนไลน์ สินค้ายังไม่มีเอกลักษณ์หรือคุณภาพ รวมถึงอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะขาดการดูแลด้านความปลอดภัยทางทะเลให้กับ นทท.จีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในภาพรวม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight