Politics

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘วิลาศ อรุณศรี’ ลาออกเลขาธิการนายกฯ

“ราชกิจจานุเบกษา” ประกาศ “วิลาศ อรุณศรี” ลาออกเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ระบุว่า ด้วย พลเอก วิลาศ อรุณศรี ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ความเป็นข้าราชการการเมืองในตำแหน่ง ดังกล่าวของ พลเอก วิลาศ อรุณศรี จึงสิ้นสุดลง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามนัยมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team