Economics

กบง.สั่งเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯเพิ่มหวังคุมดีเซล

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยได้ต่ออายุโครงการรักษาระดับราคา LPG ในราคา 363 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม (กก.) ต่อเนื่อง รวมถึงมีมติต่ออายุโครงการลดราคา LPG ให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพขายอาหารขนาดเล็ก (หาบเร่ แผงลอย) โดยลดจาก 363 บาท/ถัง คงเหลือเป็น 325 บาท/ถัง จนถึง 31 ธ.ค.61 ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ครัวเรือนรายได้น้อย 7,569,867 ครัวเรือน ร้านค้าหาบเร่ 395,544 ร้าน เป็นเงินเดือนละ 49 ล้านบาท โดยบมจ.ปตท. (PTT) จะเป็นผู้ชดเชยส่วนราคานี้

นอกจากนี้ กบง. ยังเห็นชอบแนวทางการปรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ของกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ โดยใช้กลไกปรับลดการชดเชยควบคู่กับการปรับลดค่าการตลาด สำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และแก๊สโซฮอล์ E85 รวมทั้งการลดชดเชยเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทั้ง 5 ประเภท ให้มีค่าใกล้เคียงศูนย์ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องแก่กองทุนฯ

สำหรับอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปรับใหม่เป็นดังนี้

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กบง. มีมติสนับสนุนการผลิตและการใช้น้ำมันดีเซลที่มีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลไม่เกิน 20% (B20) ให้มีราคาต่ำ ถูกกว่า B7 ประมาณ 3 บาท/ลิตร เพื่อให้ช่วยลดภาระต้นทุนค่าบริการขนส่งและค่าโดยสารสาธารณะ จึงมีมติให้กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พิจารณาลดอัตราเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล B20 ลงเหลือ 5.1523 บาท/ลิตร

อย่างไรก็ตาม เพื่อลดผลกระทบของการลดอัตราเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล B20 ต่อรายรับของประเทศ จึงมีมติให้กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซล 0.14 บาท/ลิตร เป็น 5.9895 บาท/ลิตร และเพื่อไม่ให้ผู้ใช้น้ำมันดีเซลได้รับผลกระทบจากการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตข้างต้น จึงมีมติให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในอัตราประมาณ 0.14 บาท/ลิตร ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผลตั้งแต่ครม.จะมีมติเห็นชอบ

ที่ประชุม กบง. ยังรับทราบตามที่กรมธุรกิจพลังงาน ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 โดยจะจัดทำคำแนะนำในการบำรุงรักษารถยนต์ ,รายชื่อรุ่นและยี่ห้อรถยนต์ที่สามารถใช้ได้, รายชื่อผู้จำหน่ายและสถานที่ตั้งจุดจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการแก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และผู้ประกอบการรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้ว เพื่อสร้างความรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการว่าสามารถใช้น้ำมันดีเซล B20 อย่างไรถึงจะไม่กระทบต่อเครื่องยนต์

เหตุผลสำคัญในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อหยุดการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการชดเชยราคาแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ซึ่งที่ผ่านมากองทุนยังมีการชดเชยอยู่ 341 ล้านบาท/เดือน ทั้งนี้เพื่อสำรองเงินคงเหลือสุทธิ 30,376 ล้านบาท ใช้กองทุนเพื่ออุดหนุนราคา B20 และรักษาเสถียรภาพราคาดีเซลให้อยู่ในระดับไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ตลอดปี

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight