ดูหนังออนไลน์
Economics

กระตุ้นประชาชนตามติด 7 สาระสำคัญ แผนพีดีพี 2018

สนพ. กระตุ้นประชาชนตามติดแผนพีดีพี ฉบับ 2018  ย้ำ 7 สาระสำคัญ รองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมให้ประชาชนดาวน์โหลดศึกษา  

วัฒนพงษ์ คุโรวาท

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศปี 2561-2580 (พีดีพี ฉบับ 2018) แล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สนพ. จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับแผนพีดีพีฉบับนี้

ทั้งนี้เพราะเป็นแผนหลักของประเทศ ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีกรอบระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมถึงเป็นแผนที่จะเข้ามาพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้า และศักยภาพในแต่ละภูมิภาค

โดยเป็นแผนที่คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการลงทุนในการผลิตไฟฟ้า ความมั่นคงของระบบส่งไฟฟ้า และการส่งเสริมการแข่งขันภายใต้การกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความมั่นคง

สำหรับสาระสำคัญของแผนพีดีพี 2018 มี 7 เรื่อง ดังนี้

1. จัดสรรโรงไฟฟ้าใหม่ โดยในปี 2580 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 77,211 เมกะวัตต์ เป็นกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ 56,431 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี 2580 และทดแทนโรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบ

2. โรงไฟฟ้าหลักประเภทฟอสซิลใหม่ ปรับลดปริมาณการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงถ่านหินลงจากแผนพีดีพี 2015 เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้สอดคล้องกับข้อตกลงของ COP 21 และลดความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ โดยเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีราคาลดลงมาก ให้ราคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับเหมาะสม

3. สัดส่วนเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็น 65% ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ  53 % ถ่านหินและลิกไนต์ 12%

4. สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากฟอสซิล 35 % ขณะที่สัดส่วนเชื้อเพลิงถ่านหินลดลงไปอยู่ที่ 12 %

5. มีการจัดสรรโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ตามนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐ เช่น ขยะชุมชน โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐ

6. โครงการพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชนปีละ 100 เมกะวัตต์ เป็นเวลา 10 ปี รวม 1,000 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป

7. ให้มีการทบทวนแผนพีดีพีใหม่ทุก 5 ปี หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัย ที่ส่งผลกระทบ ต่อเป้าหมายของแผนอย่างมีนัยสำคัญ และให้มีการศึกษา รวมถึงจัดทำแผนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคง และ เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งเป็นศูนย์กลางซื้อขายไฟฟ้า (Grid connection) ในภูมิภาค มีการเชื่อมโยงกับระบบจำหน่าย เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานหมุนเวียนในอนาคต (Grid Modernization) 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาหรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม แผนพีดีพี  2018 ได้แล้วที่ http://www.eppo.go.th /images/Infromation_service/public_relations/PDP2018/PDP2018.pdf”

SARANYA THONGTHAB