ดูหนังออนไลน์
Economics

เร่งศึกษา ‘ตลาดไฟฟ้าโฉมใหม่’ ส่งเสริมการแข่งขัน

“กกพ.” เดินหน้าเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า ประกาศเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการนำร่องศึกษาภายใต้ “ERC Sandbox” และพัฒนารูปแบบตลาดซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่  

นฤภัทร อมรโฆษิต

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะ โฆษกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า กกพ. กำหนดให้มีการศึกษา “โครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ”  เช่น Peer-to-Peer Energy Trading หรือ ระบบซื้อขายไฟฟ้ากันเองโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ ในการเพิ่มการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมเปิดเสรีกิจการไฟฟ้า

พร้อมกันนี้ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบนวัตกรรม ที่นำเทคโนโลยีสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: ERC Sandbox) โดยกำหนดประเภทของกิจกรรม และนวัตกรรม ที่ผู้สมัครสามารถนำมาทดสอบใน ERC Sandbox ต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของ กกพ. จำนวน 5 ประเภทได้แก่

  1. ศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่
  2. ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่
  3. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่
  4. ศึกษาการจัดการ และการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่
  5. ศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน

โดยกำหนดผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือ สถาบันการศึกษา ที่ประสงค์จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางด้านพลังงาน ซึ่งอาจเป็นนวัตกรรม ที่ไม่เคยมีหรือไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้านพลังงานที่นำเสนออยู่แล้วในประเทศไทย หรือเป็นนวัตกรรม ที่นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการที่มีอยู่เดิม

ทั้งนี้คาดว่า โครงการดังกล่าว นอกจากจะสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในงานกำกับดูแล ภาคพลังงานตั้งแต่ต้นทางแล้ว ยังจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการทดสอบก่อนการใช้งานจริง เสริมสร้างประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการให้บริการทางด้านพลังงาน รวมถึงยกระดับ และร่วมกันพัฒนากลไก การกำกับ ดูแลภาคพลังงานให้เข็มแข็งได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม กกพ. จะได้มีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการ ERC Sandbox” เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ โดยกำหนดกรอบเวลาดำเนินการประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ กำหนดระยะเวลากิจกรรม

  • 3 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2562 การยื่นข้อเสนอโครงการ
  • ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อม

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว๊บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  www.erc.or.th

SARANYA THONGTHAB