ดูหนังออนไลน์
General

ภาพมหามงคล ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10

ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10

ภาพบน 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง ทรงประกอบพิธีสรงน้ำมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษกเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ถวายน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระมณฑปพระกระยาสนาน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493

ภาพล่าง 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน รัชกาลปัจจุบัน ทรงพระภูษาเศวตพัสตร์ ทรงสะพักขาวขลิบทอง ทรงประกอบพิธีสรงน้ำมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษกเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ พระมณฑปพระกระยาสนาน ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ภาพบน 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.

ภาพล่าง 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน รัชกาลปัจจุบัน สดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ภาพซ้าย 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ กางกั้นด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตรณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศโดยทักษิณาวรรต ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษ

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน รัชกาลปัจจุบัน เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์กางกั้นด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงรับน้ำอภิเษกประจำทิศโดยทักษิณาวรรต ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ภาพซ้าย 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงรับ พระมหาพิชัยมงกุฎ ที่ พระราชครูวามเทพมุนี (สวาสดิ์ รังสิพราหมณกุล) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎ ที่ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ภาพซ้าย 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงฉลองพระองค์ครุย ผ้าริ้วปัตหล่า พื้นสีเหลืองอ่อน ริ้วทอง ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมโดยพระราชครูวามเทพมุนี ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน รัชกาลปัจจุบัน ทรงฉลองพระองค์ครุย กรองทองปักทองแล่ง ตรามหาจักรี ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมโดยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ภาพซ้าย 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ภาพซ้าย 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ (ขณะนั้น) ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทิดา ให้ทรงดำรงราชฐานันดรศักดิ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

ภาพซ้าย 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในการเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคล

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ในการเสด็จออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคลภาพบน 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนราบใหญ่ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปราสาทพระเทพบิดร และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพล่าง 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน เสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนราบใหญ่ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ ปราสาทพระเทพบิดร ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพซ้าย 5 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหามาลาเส้าสูง เสด็จพระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาท ออกจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงพระมหามาลาเส้าสูง เสด็จพระราชดำเนินโดยทางลาดพระบาท ไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ภาพซ้าย 6 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระมหามณเฑียร ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ภาพขวา 4 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯโดยริ้วขบวนเวียนประทักษิณโดยรอบพระราชมณเฑียร ในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร

ภาพซ้าย 7 พฤษภาคม 2493

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

ภาพขวา 6 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

Phanicha Sasukjit