ดูหนังออนไลน์
General

คณะทูตานุทูต-กงสุลต่างประเทศถวายพระพรชัยมงคล ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

เมื่อเวลาประมาณ 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางฉั่ว ซิ่ว ซาน คณบดีคณะทูต กราบบังคมทูล พระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลในนามของผู้เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล อันประกอบด้วยคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสว่า ข้าพเจ้า และพระราชินี มีความชื่นชม และประทับใจมาก ในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าว ในนามของคณะทูต และกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้  

ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลาย ที่ได้แสดงความปราถนาดีต่อเราทั้งสอง ประเทศ และประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริง ที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

ในประการนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล และ ประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเอง และจะพยาามส่งเสริมสัมพันธไมตรี ที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงาม และธำรงค์ยั่งยืนสืบไป ขอสนองพรทุกท่าน ให้ท่าน และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งขอให้ประเทศ และประชากร ซึ่งท่านป็นผู้แทนในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

SARANYA THONGTHAB