ดูหนังออนไลน์
Politics

กังวล! ‘สวนดุสิต’ ชี้ประชาชนห่วงหลัง 9 พ.ค. การเมืองส่อวุ่นวาย

“สวนดุสิต” เปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน อับดับ 1 กังวล “กกต.”ทำหน้าที่บกพร่อง รองลงมาหวั่นการเมืองวุ่นวายหลัง 9 พ.ค.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สวนดุสิตโพล) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความคาดหวังของประชาชน กรณี การรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ของ กกต.” ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันจะประกาศผลรับรอง ส.ส. ในวันที่ 7 – 8 พ.ค. เพื่อให้แล้วเสร็จตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ ภายในกรอบ 150 วัน แต่สถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งยังคงอยู่ในกระแสและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมืองทั่วประเทศ ต่อการรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ของ กกต. จำนวนทั้งสิ้น 1,239 คน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งส.ส. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจาก กกต. คือ

อันดับ 1 กระบวนการ/ขั้นตอนมีความชัดเจน โปร่งใส ตรงไปตรงมา 42.08%

อันดับ 2 ผลการรับรอง/ข้อมูลเป็นจริง ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 29.46%

อันดับ 3 ประกาศผลรับรอง ส.ส.ได้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด 18.44%

อันดับ 4 การเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะ ไม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ 13.53%

อันดับ 5 บ้านเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปได้ 9.22%

2. หลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล กลัวว่าจะไม่สมหวังจาก กกต. คือ

อันดับ 1 ทำหน้าที่บกพร่อง ผิดพลาด ไม่โปร่งใส ผลคะแนนไม่ชัดเจน 43.15%

อันดับ 2 การประกาศผลไม่น่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 41.09%

อันดับ 3 การใช้สูตรคำนวณที่นั่ง ส.ส. ไม่ได้รับการยอมรับ 25.98%

3. ประชาชนคิดว่าความวุ่นวายทางการเมือง หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 น่าจะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิม 45.20% เพราะ การเมืองไทยยังมีความขัดแย้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จ้องจับผิด โจมตีกันไปมา การแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์มีอยู่ตลอด ฯลฯ

อันดับ 2 น่าจะวุ่นวายมากขึ้น 36.56% เพราะ กฎหมายไทยยังมีช่องโหว่ การบังคับใช้ไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ทำให้เกิดการต่อต้าน การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแข่งขันดุเดือด รุนแรง ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 3 น่าจะวุ่นวายลดลง 18.24% เพราะ กกต.สามารถแก้ปัญหาต่างๆให้คลี่คลาย ดำเนินการตามกรอบรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ฯลฯ

4. สิ่งที่ประชาชนอยากเห็น “การเมืองไทย” หลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 คือ

อันดับ 1 ความสามัคคีปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน 39.27%

อันดับ 2 การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตย 32.23%

อันดับ 3 การบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า 23.37%

อันดับ 4 การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 17.50%

อันดับ 5 มีการตรวจสอบ คานอำนาจจากฝ่ายค้านและภาคประชาชน 11.10%

5. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี ผลการนับคะแนนใหม่ของ นครปฐม เขต 1 และทำให้จำนวนคะแนนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

อันดับ 1 เกิดความไม่โปร่งใส ส่อเค้าไปในทางทุจริต ไม่ชอบมาพากล 50.72%

อันดับ 2 ไม่มีมาตรฐาน ขาดการตรวจสอบ ควบคุมดูแล 29.19%

อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือลดลง 22.81%

อันดับ 4 ควรมีการคัดเลือก อบรมเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 16.59%

อันดับ 5 เป็นกรณีตัวอย่างที่ควรหาทางแก้ไขโดยด่วน /ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก 10.37%

CHAIRAT PATCHARATRIRAT