Economics

คลังแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 78,572 ราย

คลังจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ 78,572 ราย

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด/ทีมหมอคลังอุ่นใจ 76 จังหวัด แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิ์จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนปี 2560 ที่ยังไม่ได้ไปรับบัตรสวัสดิการฯ จากทีมไทยนิยม ยั่งยืน และอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ผลิตบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว 3,121,307 ราย โดยผลิตครั้งแรก 3,042,735 ราย และผลิตครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนเพิ่มเติมอีก 78,572 ราย โดยได้แจกบัตรสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์นำไปใช้จ่าย 2,984,727 ราย คิดเป็น 95.62% (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562)

สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ สามารถเดินทางไปรับบัตรสวัสดิการฯ ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามที่อยู่ปัจจุบันลงทะเบียนไว้ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปแสดงตน เพื่อขอรับบัตรสวัสดิการฯ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการรับบัตรสวัสดิการฯ

ส่วนกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับบัตรสวัสดิการฯ แทน ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ให้ผู้มีสิทธิ์ทำหนังสือมอบอำนาจและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ
2. นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ์ที่เซ็นรับรองสำเนาแล้ว แนบไปพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ
3. ผู้รับมอบอำนาจนำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิและของผู้รับมอบ ไปยื่นที่สำนักงานคลังจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับบัตรสวัสดิการฯ แทน สำหรับการใช้งานบัตรสวัสดิการฯ จะดำเนินการเช่นเดิม คือ ผู้มีสิทธิ์จะนำบัตรสวัสดิการฯ ไปใช้ได้หลังจากวันที่ได้รับบัตรสวัสดิการฯ 2 วัน เนื่องจากต้องดำเนินการ Activate บัตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธินำเงินในบัตรไปใช้

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team