Business

ตั้ง ‘วรวุฒิ มาลา’ รักษาการผู้ว่ารฟท.

นายกฯ ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ “อานนท์ เหลืองบริบูรณ์” พ้นจากรักษาการตำแหน่งผู้ว่ารฟท. พร้อมตั้ง “วรวุฒิ มาลา” ขึ้นมารักษาการแทน

วรวุฒิ มาลา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2561 เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้นายอานนท์ เหลืองบริษัท ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ้นจากรักษาการตำแหน่งผู้ว่าการรฟท. เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบในกระทรวงคมนาคมเพิ่มมากขึ้น

พร้อมกันนี้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรฟท. ขึ้นมารักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรฟท.ต่อไป โดยมีผลในทันที

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight