The Bangkok Insight

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อน ‘คัดเลือกทหาร’

วันนี้ (30 มี.ค.)  พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ​กองทัพบกแจ้งเตือนชายไทยเตรียมเอกสารให้ครบก่อนเข้ารับการตรวจเลือกทหารในวันที่ 1 -12 เมษายน 2562 โดยเฉพาะผู้ที่จะสมัครหรือขอผ่อนผัน

กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ระหว่าง 1 – 12 เมษายน 2562 (หยุดวันที่ 6 เมษายน 62) โดยในปีนี้ชายไทยที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกคือ ผู้ที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เกิด พ.ศ.2541 กับผู้ที่มีอายุ 22- 29 ปี  เกิด พ.ศ.2533- 2540 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกหรือเป็นผู้ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกแล้วในปีที่ผ่านมา แต่ผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการผ่อนผันในกรณีต่างๆ  ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามวัน เวลา สถานที่ ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร โดยเปิดรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00น. เป็นต้นไป ณ สถานที่จัดการตรวจเลือกทหาร เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต หอประชุม วัด เป็นต้น

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียม

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
  • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
  • หลักฐานการศึกษา
  • ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้แสดงการขอรับสิทธิและประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเลือกฯ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นทหารให้แจ้งความประสงค์ทันทีที่ไปรายงานตัว ส่วนนิสิต/นักศึกษาหรือผู้ที่จะขอผ่อนผัน ก็ให้ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วยเช่นกัน

ส่วนผู้ที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเจ็บป่วยกะทันหันและไม่สามารถไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ตามหมายนัดได้ ให้แจ้งฝ่ายปกครองท้องถิ่น หรือส่งผู้แทนเข้าแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทันที

ในกระบวนการคัดเลือกทหาร กองทัพได้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการการตรวจเลือก โดยมีผู้บังคับหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไปเป็นประธานกรรมการตรวจเลือกประจำพื้นที่ โดยจะเป็นผู้มอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) ให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกครบทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ ในระหว่างเข้ารับการตรวจเลือกหากมีข้อสงสัยในขั้นตอนหรือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ สามารถคัดค้านหรือสอบถามในขณะนั้นได้โดยทันที รวมทั้งผู้ใดทราบว่ามีการช่วยเหลือกันในทางทุจริต สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ ๒ ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200 โทร 0 – 2223 – 3259 หรือ  http://sassadee.rta.mi.th/

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team